Informacje o programie

2014-08-04

1.Program ZIELONE PODWÓRKA SZCZECINA (nazywany dalej PROGRAMEM) stanowi element przyjętej przez Radę Miasta Polityki Mieszkaniowej oraz Strategii Renowacji i dotyczy wspólnot mieszkaniowych w budynkach położonych na terenie Miasta Szczecin, które spełniają łącznie poniższe warunki:

 1. znajdują się w nich lokale stanowiące własność Gminy Miasto Szczecin lub spółki komunalnej,
 2. mają zawarte porozumienie/umowę z Gminą Miasto Szczecin lub spółką komunalną na korzystanie z terenu stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin, służącego do użytku właścicieli nieruchomości wspólnej dla jej potrzeb związanych z prawidłowym funkcjonowaniem nieruchomości.

2. Celem PROGRAMU jest polepszenie wizerunku Miasta Szczecin poprzez poprawę warunków i estetyki otoczenia budynków, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia terenów zielonych wraz z towarzyszącą infrastrukturą i miejscami wypoczynku oraz placów zabaw dla dzieci. Cel realizowany będzie poprzez:

 1. dofinansowanie wspólnot mieszkaniowych występujących z inicjatywą udziału w kosztach zaprojektowanego przedsięwzięcia,
 2. działania wspierające oraz promujące i propagujące funkcjonowanie niniejszego PROGRAMU.

Dofinansowaniem mogą być objęte przede wszystkim działania polegające na tworzeniu terenów zielonych (np. trawniki, nasadzenia, żywopłoty) wraz z towarzyszącą infrastrukturą i miejscami wypoczynku (np. chodniki, ławeczki) oraz placów zabaw dla dzieci (np. huśtawki, zjeżdżalnie, piaskownice).
     Wysokość dofinansowania może wynosić:

 1. w przypadku tworzenia terenów zielonych wraz z towarzyszącą infrastrukturą i miejscami wypoczynku –75 % kwoty przypadającej na koszty przedsięwzięcia,
 2. w przypadku tworzenia placów zabaw dla dzieci –  95 % kwoty przypadającej na koszty zakupu i montażu urządzeń zabawowych oraz specjalistycznej nawierzchni wykładanej pod urządzeniami zabawowymi.

3. Rozpatrywanie wniosków.

 1. Warunkiem rozpatrzenia wniosku w sprawie przyznania dofinansowania jest sporządzenie dokumentacji w formie projektu oraz kosztorysów ofertowych z rozbiciem na poszczególne rodzaje prac:
  1. tworzenie miejsc zielonych (np. trawniki, nasadzenia, żywopłoty),
  2. tworzenie infrastruktury towarzyszącej (np. chodniki, ławeczki),
  3. tworzenie placów zabaw dla dzieci (np. huśtawki, zjeżdżalnie, piaskownice).
 2. Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych zastrzega sobie prawo weryfikacji złożonych kosztorysów pod względem rzeczowym i finansowym. Propozycje zmian i uwagi do kosztorysów przekazywane są do zarządów wspólnot. Po pisemnym zaakceptowaniu zmian przez wspólnotę mieszkaniową w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji – wniosek podlega rozpatrzeniu. Brak akceptacji lub złożenie pisma po upływie wyznaczonego terminu skutkuje wyłączeniem wniosku z dalszego rozpatrywania.

 

NASZA FIRMA POMAGA W STWORZENIU PROJEKTU ORAZ W JEGO REALIZACJI. 

JEŻELI PAŃSTWA WSPÓLNOTA ZAKWALIFIKOWAŁA SIĘ DO PROGRAMU TO SKONTAKTUCIE SIĘ Z NAMI JUŻ DZIŚ.

user_icon
user_icon

Osobiście cenię sobie profesjonalizm, dokładność, rzetelność I uczciwość czego wymagam również od swoich pracowników. Sukces zawdzięczam dobremu zarządzaniu i koordynowaniu prac, profesjonalnie przygotowanym pracownikom, rzetelnym dostawcom oraz sugestiom klientów.

Łukasz Grabowski